Szukaj
Close this search box.

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, Lizard Sp z o.o. Sp. komandytowa (dalej: „LIZARD”) przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Lizard sp. z o.o. Sp komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińskie 22/200, 02-703Warszawa

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Lizard Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul Bukowińska 22/200 , 02-703 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@lizard.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: e-mail pod adresem: iod@lizard.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e,f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Lizard nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Jednocześnie informujemy, że gdy Pan/Pani jest użytkownikiem usług chmurowych ( takich jak Microsoft 365, AZURE , AWS, GCP, Backup , konsol zarządzających itp.) to Pana/Pani dane są przetwarzane za pomocą platform chmurowych dostarczonych przez firmy takie jak Microsoft, Spohos, Wasabi, Google, AWS, Cisco, HPE, Samsung, Fortinet i inne. Informujemy, że zgodnie z oświadczeniami dostawców usług, platform chmurowych wszelkie dane są gromadzone i przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tam gdzie istnieje wybór miejsca przetwarzania danych Administrator wybiera Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

IOD 30.12.2019
iod@Lizard.pl

5/5 - (1 głosów)