Szukaj
Close this search box.

Dyrektywa NIS2 - wdrożenie, audyt, wymagania

Dyrektywa NIS2

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego na terenie UE, Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o systemach sieciowych i informatycznych 2022/0383, często określaną jako „NIS 2”.

Dyrektywa NIS2 ma na celu podniesienie standardów implementacji istniejących wytycznych bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii. NIS 2 odgrywa kluczową rolę w unijnej strategii bezpieczeństwa IT. 

Zobowiązuje ona państwa członkowskie, by te były odpowiednio przygotowane na zagrożenia cybernetyczne, na przykład poprzez utworzenie zespołów CSIRT i krajowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieci i informacji (NIS).

NIS2 zakłada również współpracę między państwami członkowskimi poprzez powołanie grupy współpracy, która ma na celu ułatwienie wymiany strategicznych informacji i wspieranie wspólnych działań.

Od kiedy obowiązuje NIS2?

Dyrektywa NIS2 weszła w życie 16.01.2023, jednak Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć regulacje prawne maksymalnie do 17 października 2024 r.

#MyWiemyJakToZrobić!

Audyt NIS2

Audyt informatyczny w kontekście dyrektywy NIS 2 ma na celu ocenę i zapewnienie zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami bezpieczeństwa IT określonego w dokumencie NIS2. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i pewność, że audyt NIS2 zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Jakich branż dotyczy NIS2?

Dyrektywa PE kładzie szczególny nacisk na promowanie działań cyberbezpieczeństwa w sektorach kluczowych dla ekonomii i społeczeństwa, które w dużej mierze zależą od technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym:

 • ochrony zdrowia,
 • bankowości,
 • rynku finansowego,
 • energetyki,
 • transportu,
 • sektora wodnego,
 • infrastruktury cyfrowej.

Przedsiębiorstwa określone przez państwa członkowskie jako dostawcy kluczowych usług w tych sektorach muszą zaimplementować skuteczne środki ochrony i informować odpowiednie organy o każdym poważnym incydencie. Co więcej, główni dostawcy cyfrowi, w tym firmy oferujące wyszukiwarki internetowe, usługi cloudowe i platformy e-commerce, są zobowiązani do przestrzegania ustalonych w dyrektywie standardów bezpieczeństwa i procedur zgłaszania incydentów.

Wdrożenie NIS2

Audyt i wdrożenie dyrektywy NIS2 obejmuję między innymi:

 • Zrozumienie wymagań dyrektywy NIS 2 wobec firm danych sektorów
 • Identyfikacja kluczowych obszarów podlegających regulacjom NIS 2 np. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa IT, zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw etc.
 • Zgodność Twojej firmy z wymaganiami dyrektywy NIS 2.  Analiza dokumentacji, procedur, systemów bezpieczeństwa oraz praktyk związanych z cyber bezpieczeństwem.
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa oraz wdrożonych działań zapobiegających potencjalnym atakom. 
 • Audyt bezpieczeństwa IT zgodny z wymaganiami dyrektywy. To może obejmować zabezpieczenia techniczne, dostęp do systemów, monitorowanie sieci itp.
 • Opracowanie procedur zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem
 • Szkolenie pracowników z zakresy cyber bezpieczeństwa
 • Wdrożenie odpowiedniej dokumentacji 
 • Aktualizacje i monitorowanie zmian w przepisach oraz samych systemów informatycznych w firmie, dzięki odpowiednim narzędziom.

Webinar o NIS2 od Sophos

Informator NIS2 od Sophos

Dyrektywa NIS2

#MyWiemyJakToZrobić!

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa NIS2?

Jedną z głównych nowości w stosunku do poprzedniej dyrektywy jest rozszerzenie zakresu podmiotów objętych regulacjami, co oznacza, że dyrektywa dotyczy teraz większej liczby sektorów gospodarki. Wprowadza również nowe klasyfikacje organizacji, eliminując poprzednie rozróżnienie między operatorami usług podstawowych a dostawcami usług cyfrowych. Zamiast tego organizacje są teraz podzielone na podmioty kluczowe i ważne, co zależy od ich znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki.

NIS2 zakłada także zwiększoną elastyczność w identyfikacji firm, które mogą stanowić wysokie ryzyko, obejmując średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych branżach. To podejście pozwala na bardziej zróżnicowaną ocenę ryzyka i dostosowanie środków ochrony do specyfiki danej organizacji. Dyrektywa nakłada również szereg nowych obowiązków na organizacje, takie jak wdrożenie skutecznych metod analizy i zarządzania ryzykiem, implementacja polityk bezpieczeństwa systemów, strategii backupu danych, zabezpieczanie łańcuchów dostaw, czy też opracowanie i utrzymanie planów ciągłości działania.

Zmiany wprowadzone przez NIS2 obejmują także zaostrzenie wymogów dotyczących zgłaszania incydentów oraz wprowadzenie wyższych sankcji za ich nieprzestrzeganie. Podmioty kluczowe i ważne muszą teraz zgłaszać poważne incydenty w określonych terminach, co pozwala na szybsze reagowanie i minimalizację skutków. Dodatkowo, dyrektywa przewiduje możliwość wymagania od tych organizacji, aby informowały swoich klientów o wystąpieniu zdarzeń lub nawet o samym zagrożeniu. Wzrost sankcji za niewypełnianie obowiązków ma na celu zapewnienie, że wszystkie zainteresowane strony traktują kwestie cyberbezpieczeństwa z należytą powagą. Dyrektywa NIS2 stanowi zatem kluczowy krok w kierunku wzmocnienia odporności cyfrowej Europy.

Dyrektywa NIS2 - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

NIS2 - pytania i odpowiedzi

Dyrektywa NIS2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148)  to skrót od Network and Information Systems 2. Jest to Dyrektywa w sprawie środków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na obszarze Unii Europejskiej.  Państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć regulacje prawne do 17 października 2024 r.

Aby dostosować się do dyrektywy NIS2, polskie firmy klasyfikowane jako podmioty kluczowe lub ważne muszą podjąć szereg istotnych działań. W pierwszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie audytu systemów informatycznych, aby ocenić ich aktualny poziom bezpieczeństwa i zgodności z wymogami dyrektywy, a także zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń. Kolejnym krokiem jest opracowanie Planu Ciągłości Działania, który określi procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Istotne jest wdrożenie polityki backup danych.

Organizacje są również zobowiązane do wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem i analizy bezpieczeństwa, co obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń i sposoby ich minimalizacji. Ponadto, firmy muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojej infrastruktury cyfrowej, w tym systemów i danych, tak aby były one chronione przed cyberatakiem. Ważne jest także przygotowanie na skuteczne reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, co może wymagać stworzenia lub udoskonalenia istniejących procedur reagowania na incydenty i komunikacji z odpowiednimi organami.

Dostosowanie się do dyrektywy NIS2 może być procesem wymagającym, dlatego firmy mogą szukać wsparcia u specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Profesjonalne doradztwo i pomoc w audycie zgodności z nowymi regulacjami, jak również w opracowywaniu i wdrażaniu spersonalizowanych strategii ochrony, mogą być kluczowe dla skutecznego spełnienia wszystkich wymogów i wzmocnienia ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa organizacji.

5/5 - (1 głosów)