Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem strony internetowej pod adresem www.lizard.pl („Strona”) jest Lizard sp. z o.o. sp. komandytowa. z siedzibą w Warszawie, ul Bukowińska 22 lok 200, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387380

Grupę Lizard tworzą następujące spółki:

  • Lizard sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska 22 lok 200 02-703 Warszawa
  • Lizard sp. z o.o sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska 22 lok 200 02-703 Warszawa
  • Lizard sp. z o.o IT sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska 22 lok 200 02-703 Warszawa

(dalej: „Spółki z grupy LIZARD”).

Warunki korzystania ze Strony

1.1. Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

1.2. Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na Stronie.

1.3. Użytkownik może korzystać z utworów czy baz danych zawartych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody 0LIZARD, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Strony w całości lub we fragmentach.

Wyłączenie odpowiedzialności

2.1. Strona ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji o usługach i towarach świadczonych przez Spółki z grupy LIZARD, w szczególności usługach informatycznych

wykonywanych przez spółki grupy LIZARD.

2.2. Dane publikowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.3. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Spółki z grupy LIZARD nie ponoszą

jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantują poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.

2.4. Informacje o dostępności usług, towarów, personelu technicznego, konsultantów, zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia

techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego zasobu może udzielić wyłącznie biuro handlowe.

2.5. Spółki z grupy LIZARD nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie

treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo

zakresie Spółki z grupy LIZARD wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.

2.6. W żadnym wypadku Spółki z grupy LIZARD, spółki powiązane ani też partnerzy lub pracownicy Spółek z grupy LIZARD lub spółek powiązanych nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Stronie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

2.7. Niektóre z linków umieszczonych na Stronie odsyłają do serwerów i stron internetowych  administrowanych przez osoby trzecie, za które Spółki z grupy LIZARD nie ponoszą

odpowiedzialności. Spółki z grupy LIZARD nie ponoszą odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach i stronach internetowych, w szczególności za ich zgodność z

prawdą.

2.8. LIZARD zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników

Strony.

Polityka ochrony prywatności

3.1. Wypełniając umieszczone na Stronie formularze kontaktowe użytkownicy mogą, w razie wyrażenia przez nich zgody, udostępniać swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko,

adres e-mailowy oraz numer telefonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych jest Lizard sp. z o.o sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska 22 lok 200 02-703 Warszawa (dalej: ADO);

b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda, tj. w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku z wysłaniem

formularza kontaktowego; przygotowaniem oferty;

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji; przygotowania oferty

e) dane osobowe mogą być powierzane innym podmiotom z grupy kapitałowej LIZARD lecz jedynie zgodnie z celem przetwarzania;

f) dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w związku z przesłanym formularzem kontaktowym i jeśli nie będzie innych ustaleń zostaną skasowane 12

miesięcy po ostatniej aktywności, nie później niż do momentu cofnięcia zgody;

h) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

i) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) w celu cofnięcia zgody należy wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@lizard.pl lub pocztą tradycyjną na adres

korespondencyjny: Lizard sp. z o.o sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska 22 lok 200 02-703

k) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

l) od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Pani/Panu także prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych;

m) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (wszelkie informacje, co do

sposobu i formy skargi dostępne są na oficjalnej stronie GIODO: www.giodo.gov.pl);

n) osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.3. Spółki z grupy LIZARD wykorzystują odpowiednie technologie oraz wprowadzają wewnętrzne procedury w celu utrzymania bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych

użytkowników oraz uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do nich. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.

3.4. LIZARD wykorzystuje tzw. „cookies” – małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia ze Stroną. Cookies

używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Stronie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez LIZARD

ani Spółki z grupy LIZARD w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie

cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie cookies umieszczanych przez Witrynę nie powinno powodować utrudnień w korzystaniu z większości

jej treści. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.

3.5. Inne strony internetowe, zarówno te dostępne dzięki linkom umieszczonym na Stronie, jak i te, które umieszczają linki do Strony, mogą stosować inne zasady ochrony prywatności. Spółki

z grupy LIZARD zalecają zapoznanie się z treścią tych zasad na poszczególnych stronach.