WARSZAWA, dnia 2018.04.25

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lizard sp. z o.o sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Bukowińska 22 lok 200 02-703 Warszawa

2. Na podstawie przeprowadzonych analiz Administrator nie ma obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych niemniej jednak w ramach pełnionych obowiązków sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się wyznaczona osoba , kontakt z nią jest możliwy poprzez adres e-mail daneosobowe@lizardit.cfolks.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach, celu i czasie, na podstawie:

a. JEŚLI PAN/PANI JEST PRACOWNIKIEM LIZARD to dane osobowe zwykłe dotyczące danych osobowych pracowników grupy Lizard, dane te są gromadzone w celu obsługi procesu zatrudnienia pracowników Lizard oraz obsługi spraw pracowniczych oraz archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia; czas przetwarzania jest zgodny z Kodeksem Pracy, na mocy prawa pracy; w przypadku spraw pracowniczych czas przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących umów np. ubezpieczeniowych, na mocy ustaleń miedzy pracodawcą i pracownikiem za zgodą pracownika

b. JEŚLI PAN/PANI JEST PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA LIZARD dane osobowe zwykłe dotyczące danych pracowników kontrahentów grupy Lizard; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych; czas przetwarzania jest zgodny w Ustawą o Rachunkowości przez 6 lat w przypadku dokumentów finansowych; do czasu użytkowania licencji w przypadku dokumentów dotyczących licencji komputerowych; do czasu wygasania umowy współpracy plus dwa lata z uwagi na konieczność odpowiedzi w przypadku realizacji zarzutów o błędach w wykonywanych pracach; na mocy umów miedzy kontrahentami

c. JEŚLI PAN/PANI JEST KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w sporadycznych przypadkach realizacji zamówień dla osób fizycznych; przez okres 1 roku w przypadku dokumentów CV; w przypadku sprzedaży towarów i usług przez okres regulowany przez ustawę o rachunkowości oraz z praw wynikających z gwarancji i rękojmi.Na mocy udzielonej zgody.

d. JEŚLI PAN/PANI JEST W BAZACH NASZYCH KONTRAHENTÓW dane osobowe, które Lizard przetwarza w oparciu o umowy powierzenia z innymi podmiotami pełniąc rolę Procesora. ( są to dane na komputerach klientów dla których świadczone są usługi Helpdesk, urządzenia na których wykonywana jest Administracja IT; monitorowanie systemów (PCZA), update systemów (PCZU), Backup , ochrona antywirusowa, usługi audytowe i inne) przez czas obowiązywania umowy z kontrahentem lub czas określony w umowie z kontrahentem. LIZARD zaznacza , że jego czynności są czynnościami pośrednimi i w tym przypadku LIZARD nie pracuje na danych osobowych w sposób bezpośredni.Na mocy Umowy między kontrahentami gdzie LIZARD jest określony jako Procesor.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO); 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Oceń tą usługę